Hijabtrendz featured in Turkey!

We are pleased to announced Hijabtrendz  was recently interviewed by fashion writer Elif Kavacki of Zaman newspaper in Turkey. The article appeared today on the front page of the paper and you can read it here in its original format.

A translated version appears below.


Amerikal? Müslüman k?zlar?n stil dan??man?
American Muslim Girls’ Stylist

Mariam Sobh
Mariam Sobh, genç, güzel ve çok ba?ar?l? bir gazeteci. Amerika’da ya??yor.

Mariam Sobh is a young, beautiful and very sucessful journailist. She lives in America.

Annesi üniversite ö?rencisiyken Müslüman olmu? bir Amerikal?. Babas? ise Ürdün as?ll?. Mariam, Amerika’da ya?ayan Müslüman genç k?zlar?n örnek ald??? bir isim. Binlerce genç k?z onu ‘hijabtrendz.com’ adresli blog’undan takip ediyor. Sitesinde ve facebook’taki sayfas?nda Müslüman kad?nlara, günlük hayat? kolayla?t?racak pratik bilgiler veriyor. Ba?örtüsü modelleri, k?yafet önerileri, ba?ar?l? Müslüman kad?nlar?n hikayeleri… Mariam Sobh’la blogunu, çal??malar?n?, ba?ar?lar?n? ve tesettür modas?n? konu?tuk.

Her mom is an American who converted to Islam when she was in University. Her Father is from Lebanon. Mariam is a role model to young muslim girls in America. Thousands of girls follow her from her web blog hijabtrendz.com. On her website and facebook she provides valuable information that can make their daily lives practical. Scarf styles, suggestions on putting outfits together, as well as stories about successful Muslim women. We discussed her blog, her work, her accomplishments and hijabi fashion.

Hijabtrendz.com Amerika’da oldukça popüler bir web sitesi. Böyle bir site/blog kurmak nerden akl?n?za geldi?

Hijabtrendz.com is a very popular website in America. How did you come up with the idea to have a site/blog like this?

?lk bebe?ime hamileyken izne ayr?ld?m. Evde bo? durmak istemedim. Ayn? zamanda k?yafet seçimlerinde de çok s?k?nt? çekiyordum. Tesettürlü ve hamile bir kad?n olarak ??k, zarif ve vücut hatlar?ma uygun giysiler bulmak büyük sorundu. Ma?azalarda gördü?üm k?yafetlerden pek ho?lanm?yordum. Kat kat giyinmek zorunda kal?yordum. Birden akl?ma bir fikir geldi. Ke?ke bir web sitesi olsa da Müslüman han?mlara uygun k?yafetler hangi ma?azalarda sat?l?yor, ne tür indirimler var, haberdar olabilsek diye dü?ündüm. Sonra bu siteyi kurmaya karar verdim. ?lk önce modayla ba?lad?, sonra Müslüman kad?nlara yönelik online lifestyle dergisine dönü?tü. Sa?l?k, yemek, güzellik üzerine bilgiler yay?nl?yoruz. Han?mlar?n fikir al??veri?inde bulunabildikleri bir blog ortaya ç?kt?.

I was on maternity leave with my first baby and was so frustrated when trying to find clothes that looked good with hijab. Everything was so ugly and I hated going to the store trying to find things to match and layer. I thought what if I had a website that could help people figure out where the best clothes and deals were ahead of time? And maybe others could share their ideas? Eventually Hijabtrendz evolved to cover other topics like beauty, entertainment, health etc. So it’s more of a women’s magazine online.

Blogunuzda podcast’lar da (hareketli görüntülü video) yer al?yor. Biraz bunlardan bahseder misiniz?

Can you tell us about the podcasts on your website? How did they come about?

Ben küçüklü?ümden beri oyuncu olmak istiyordum. Ufak tefek rollerde oynasam da dinî görü?lerimden dolay?, istedi?im tarz rolleri bulmak zor oluyordu. Üniversite e?itimimi speech communication (sözlü ileti?im) bölümünde ve mastar?m? television journalism (Televizyon Muhabirli?i) üzerine yapt???m için bu tecrübemi de de?erlendirmek istedim. Hijabtrendz.com’daki podcast’larla kad?nlara faydal? bilgiler sunmu? oluyoruz. De?i?ik giyim tarzlar?, farkl? ba? örtme ?ekilleri, stil dan??manl???, sa?l?k, yemek, güzellik ve kültürel konular üzerinde çekimler yap?yoruz. Ayn? videolar Youtube’dan da takip edilebiliyor.

I’ve always wanted to be an entertainer and I found that journalism was one way I could get into the field. It was more acceptable for a Muslim woman to have a job as a journalist than an actress, so I decided to take that route. I have my bachelors degree in speech communication and my masters in journalism. I’ve worked in radio broadcasting although my primary field of study was television journalism.
But in the last few years I’ve pursued my dreams and I do acting as a hobby and use my skills in media to produce my own videos and podcasts. the podcasts provide information on putting outfits together, different styles of wearing hijab, health, cooking, beauty and cultural discussions. You can also watch us on youtube.

‘Blog’unuzda ba?ka nelere yer veriyorsunuz?

What else do you have on your blog?

Röportajlar da yay?nl?yoruz. Örne?in profesyonel Müslüman kad?nlarla yapt???m?z röportajlar veya ?slamiyeti kabul eden han?mlarla yapt???m?z sohbetler yer al?yor. Bir de tesettürlü Pop Culture Hijabi (Tesettürlü Pop Kültürü) kö?emiz var.

Interviews with successfull Muslim women professionals, muslim converts, as well as our pop culture hijabi column.

Tesettürlü Pop Kültürü ne demek? Ne anlat?yorsunuz?

What does Pop Culture Hijabi Mean? What does it cover?

Pop kültür kö?esinde; moda, al??veri?, müzik, sinema ve kitaplarda en son Bat? trendlerini, bir tesettürlü kad?n?n bak?? aç?s?yla sunuyoruz. Burada göstermek istedi?im ?ey, Müslüman kad?nlar?n da Bat?l?lar’?n yapt??? her ?eyi (tabii ki ölçü dahilinde) zevk alarak yapabildikleri. Sitemizi ziyaret edenlerin anlayacaklar? üzere tesettürlü han?mlar?n ba?kalar?ndan fark? yok. Onlar da Amerikan hayat?nda popüler olan kültürel aktiviteleri takip ediyor.

The pop culture column is all about the latest things in fashion, shopping, movies, music, tv, books that appeal to the Western population but from a hijabi perspective.

What I wanted to showcase is that Muslim women are Westernized (in a good way of course) and that we too enjoy all the things everyone else does.

I also want to show the general public who happen to visit my site that women with hijab are no different than they are. I want to let people see that hijabis are just as American as they are.

Trendleri takip eden ve web sitenizde stil dan??manl??? yapan bir han?m olarak tesettürlü han?mlar?n k?yafetleriyle ilgili neler dü?ünüyorsunuz? Amerika da ve di?er ülkelerde tesettürlü han?mlar?n giyim tarzlar?n? nas?l buluyorsunuz?

As a stylist who follows trends what do you think of hijabi fashion, in America as well as other countries?

Amerika’daki tesettürlü han?mlar gittikçe daha olgun seçimler yapmaya ba?l?yor. Trendleri takip edip ki?iye özel tarzlar ortaya ç?kar?yorlar. Di?er ülkeler için de ayn? ?eyin geçerli oldu?unu dü?ünüyorum. Türk tesettürlü han?mlar?n k?yafetlerini oldukça ??k buluyorum. Özellikle ba?örtülerinin muntazaml??? beni ?a??rt?yor.

I think Muslim women in the U.S. are starting to become more confident about hijab and are finding very unique ways to dress in the latest fashion and trends while still wearing their hijab. I’m also seeing this happening overseas.

Regarding Turkish Hijab fashion I think it’s glamorous and very chic. I wish that we could figure out how the Turkish women get their scarves to look so perfect!

Çok farkl? özellikleri olan bir ki?isiniz…Özel ses e?itimi ald???n?zdan da bahsetmi?tiniz. ?ark? besteliyorsunuz, Examiner gazetesinde Müslüman kad?n stil dan??man? olarak yazarl?k yap?yorsunuz, Twitter ve Facebookda da ayr? ayr? bloglar?n?z var. ?ki çocuk annesi olarak bu kadar çok i?i nas?l ba?arabiliyorsunuz?

You are a very versatile person. You have trained in classical voice, you write songs, you are a Muslim Women’s Style Writer on Examiner, you have separate blogs on twitter and face book. How do you manage all this with two small kids?

E?imin yard?mlar?yla. E?im beni desteklemeseydi kendi hayallerime ula?mam mümkün olamazd?.

I have a very helpful husband who wants to see me pursue my dreams. If he wasn’t this supportive I don’t think I’d be able to do it!

Genç yasta inan?lmaz bir CV’niz var, Obama, George Bush gibi çok önemli politik figürlerle görü?üp Chicago’da çok sayg?n bir kanalda çal??m??s?n?z, okurlar?m?za biraz da bunlardan bahseder misiniz?

You have an amazing CV at a very young age. As a journalist you have met important political figures such as Obama and George Bush, you have worked in prestigous chanells in Chicago. Could you tell our readers a little about your professional background?

Üniversitede ö?renciyken UI-7 News televizyon kanal?nda ‘anchorwomen’ olarak haberleri sunuyordum. Daha sonra master’a ba?lad???mda WILL AM 580 radyo kanal?nda “All Things Considered” (her konu i?lenir) adl? bir program?n sunuculu?unu yapt?m. Evlendikten sonra Chicago’ya ta??nmam?zla Chicago Public Radyo’da haberci olarak çal??maya ba?lad?m. Washington’da yapt???m politik röportajlar ayn? zamanda National Public Radyo’da da yay?nlan?yordu. Sonra bir i? teklifi üzerine Illinois Radyo Network’de politika habercisi olarak göreve ba?lad?m. Ba?kan Obama da Illinois eyaletinden seçimlere kat?ld??? için onunla birçok kez röportaj yapma ?ans?m oldu.

this section includes your professional background from your websites and is quoted directly from there. the stations you worked at etc.

Obama ile yapt???n?z röportaj?n?zda tesettürlü bir haberci olarak neler hissettiniz?

How did it feel to interview Obama as the only journalist wearing hijab?

(Gülüyor) Tek tesettürlü Müslüman haberci oldu?um do?ru. Obama’y? çok s?cak, samimi, candan buldum. Politikada aktif olan di?er Amerikal?lara nazaran ?slamiyeti daha iyi anlad???n? ve Müslümanlar? daha iyi tan?d???n? dü?ünüyorum. Bir de yo?un programlar? olan politikac?lar?n zamanlar? k?s?tl? oluyor, bazen size herhangi bir cevap verip geçi?tirmeye çal??abiliyorlar ya da kaba olabiliyorlar. Ama o ko?u?turma aras?nda bile size de?er verdi?ini ve önemsedi?ini hissettiriyor.

I was the only Muslim woman with hijab. Obama was very genuine and nice, probably because he understands Islam better than others (american politicians). You can sometimes tell how genuine someone is by the time they take to answer your question or if they just try to run and hide and treat you rudely.

George Bush nas?ld??

What about George Bush?

George Bush’la görü?memiz bir bas?n konferans?nda oldu. Daha resmî ve k?sa süreliydi. Güvenlik çok fazlayd?. Aylar önceden kimlerin bu görü?meye kat?lacaklar? belirleniyor. Benim ismim de önceden özel olarak seçilmi?ti. Herkesin istisnas?z özgeçmi?leri ara?t?r?lm??t?.

I covered President George W. Bush when he visited the area a few times during a press conference. It’s very scheduled. There was alot of security. There is a list of journalists that are decided on ahead of time. My name was on the list to represent the station. They do a strict background check on all journalists ahead of time.

Yeni projeleriniz var m??

Do you have any upcoming projects?

?u anda üzerinde çal??t???m birkaç proje var. Yine hijabtrendz.com için özel yay?nlar?m?z olacak. Dünyada tan?nan Müslümanlarla röportajlar?m?z ve modayla ilgili birçok program?m?z yay?nlanacak.

I’m putting together a new video that showcases a hijab fashion outfit and how to match your hijab to it with step by step instructions on how to put it together. I’m also planning to start up the podcasts again and get some exclusive interviews with big name Muslim celebrities.

Peki, gelecek için hedefleriniz neler?

What about your goals for the future?

Talk show planlar?m var. Müslüman kad?nlara yönelik, onlara faydal? olabilecek yay?nlar yapmak isterim. Ayn? zamanda Amerikan medyas?na da tesettürlü han?mlar?n e?itimli, zeki, meslek sahibi olduklar?n? göstermek isterim.

As a professional I would like to use my skills to put together my own show for regular television. My goal is to show to the American media that Muslim women, especially those who wear hijab, can be anything they want.

This article has 19 comments

 1. Mariam Sobh

  Thanks Deniz!! Yeah I’m still trying to figure how I can do that. 🙂

 2. Deniz

  Hey Mariam, just thought I’d give you a hand and translate the above comment for you since you don’t now Turkish. Serap says she really likes your blog but she thinks you should know that the hijabtrendz logo at the top of the website isn’t working, as in when you click it it doesn’t go to the main page as it should.

 3. serap

  blogunuz çok güzel fakat temada üst k?s?mda bir hata veriyor ve sayfa tam olarak aç?lm?yor.bilginiz olsun istedim.

 4. Pingback: Muslimah Media Watch » Friday Links — December 11, 2009

 5. elif

  CONGRATULATIONS!!!good job..I really impressed Mariam!!!i red your interview on Zaman!!And i visited your blog,it’s very useful for woman.espacially Podcasts..i am listening to your podcast and i will go on to listen!!Thanks for your hard working for Muslim woman!!!

 6. salma

  WE LOVE YOU and desperately need to learn from you how to look good hijabified

 7. DINA

  keep going Mariam i am so proud of you.Take care of your small family and your work i know you can do it.

 8. Mariam Sobh

  Thank you all for your comments, I really appreciate it. If it wasn’t for your support and for the fact that you give me such motivation to come back everyday and write I wouldn’t be able to keep this up 🙂

  Thank you to the Turkish readers for coming here, and I’m sorry I don’t speak Turkish 🙁 .. I’ll have to learn lol!

 9. feyza_feyza

  dear sis.mariam
  We r waitin’ 4 new projects of u in the future so keep following ur site

  p.s also thx 2 Elif Kavakci who interviewed with u

  Salam from Turkey

 10. Rugya

  Mashalla Mariam. Well done! I found this to be very interesting and informative. I really enjoyed reading it. May your hopes and dreams be realized, Inshallah, you are one in a million because as you investigate, dicover and learn, you take so many of us with you on that journey and we are better for it. Thank you!

 11. Donna

  Yeeeeey
  Very proud of you Mariam

 12. Fatin

  Congratulations Mariam 😉 I’m very happy for you. You are the best.

 13. Amany

  Keep up the great work!

 14. AY?E

  Selemun Aleyküm I live in TURKEY I saw in your blog from the newpaper your blog I visited

 15. sihir

  Hi!I’m from turkey in Samsun and I read your interviews.I knew you so.your made very good.good day.

 16. aisha

  hi

  I’m writing from Turkey,read your interview on yesterday’s Zaman.Nice website..I understand by all means why you need to do a job like this.by the way my sis also wears the hijab swimsuit that I saw on your home page. She is satisfied with it except some part of her face isn’t able to be tanned because of head part.:) Anyway good luck to you.

 17. Abdullah

  Mashallah! Always nice to see positive and energetic Muslims in the news. May Allah make you successful in this world and the Hereafter… 🙂

 18. sera

  Yay!!!!!!!! thats so awesome!!! mabrook!!!!

 19. Hina

  Awesome!! Great job, Mariam. We’re lucky to have you 🙂

Comments are now closed.